Az apartmanbuk.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit adatvédelmi irányelveiről – a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Forrás-G Vendégház, Giczi Nikoletta (a továbbiakban: Szolgáltató)
Cím: 9737 Bük, Forrás u. 2.
E-mail cím: gnikolett@t-online.hu
Telefon: +36 20 824 4298

2. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, különösen az apartmanbuk.hu webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait – különösen a magánélethez való jogát – tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A Weboldal használatakor, kis méretű adatfájlok – ún. sütik („cookie-k”) – kerül(het)nek automatikusan elhelyezésre a Felhasználó számítógépén kényelmi okokból vagy a Weboldal egyes funkcióinak optimális működése érdekében, valamint látogatottsági statisztikák készítéséhez (pl. a látogatók által használt operációs rendszerek és böngészők, a látogatókat a weboldalra vezető linkek forrásai). Az adatfájlok a látogatás végeztével, a Szolgáltatóhoz kerülnek. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazíthatja el.

3.1. A kapcsolatfelvétel (ajánlatkérés és foglalás) során az alábbi személyes adatok kerülnek – a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása révén – minden egyes esetben rögzítésre a Szolgáltató által:

név,
saját e-mail cím,
telefonszám

A fenti adatok megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja és kezelje.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

4.1. Az adatkezelésre az apartmanbuk.hu internetes oldalon található, internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja látogatottsági statisztika készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
4.6. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő (a Szolgáltató) az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

5.1. Az adatokat csak a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni – azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.
5.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
5.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó jogosult továbbá adatai módosításának vagy törlésének kérésére a Tájékoztatóban megadott elérhetőségek útján.
6.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
6.3 Az Felhasználó jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Kelt: Bük, 2020.05.01